Associació de veïns i veïnes del barri de Navas

El lloc web i el domini avvnavas.org corresponen a l’Associació de veïns de Navas, amb CIF G58215955 i domicili al carrer de Las Navas de Tolosa 310, Local baixos, 08027 Barcelona i adreça electrònica info@avvnavas.org.
 
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a l’Associació de veïns de Navas, o a tercers que han autoritzat el seu ús. De forma general queda prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació o alteració. Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’Associació de veïns de Navas.
L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de l’Associació de veïns de Navas, L’Associació de veïns de Navas, no serà responsable del mal ús que puguin fer els usuaris.
 
L’Associació de veïns de Navas, es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.
 
L’Associació de veïns de Navas, complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.
 
L’Associació de veïns de Navas, entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren al lloc, l’usuari es considera prou informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n derivarà.
 
L’usuari autoritza amb aquest acte a l’Associació de veïns de Navas, a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

L’Associació de veïns de Navas, adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.
 
L’Associació de veïns de Navas, no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Associació de veïns de Navas. Tampoc es fa responsable dels retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control l’Associació de veïns de Navas. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 
L’Associació de veïns de Navas, no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
 
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.